TIANJIN

 

GLOBELINK-TRANS [TIANJIN] INTERNATIONAL FORWARDERS CO LTD - TIANJIN BRANCH

6f, A Block, Wanlong Building
No. 85 Liuwei Road, Hedong District
Tianjin, China postcode: 300171
Tel: (86) 22 24210808 Fax: (86) 22 24210606/ 24210666/ 24212092
General E-MAIL: tianjin@mail.glo b elinkcn.com
PTC:
Mr Li Nai Jun (GM) E-MAIL: linj@mail.globelinkcn.com
Ms Zhang (Export Manager) E-MAIL: zhang@ mail.g lobelinkcn.com
Mr Richard Luo (Import Manager) E-MAIL: richardluo@ m ail.globelinkcn.com
Mr Owen Song (Nomination) E-MAIL: owen@mail.glob e linkcn.com
Mr Ren Xiao Lei (Opt Manager) E-MAIL: ren@mail.globelinkcn.com